BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Педагогика

Бастауыш мектеп оқу жұмысындағы көрнекілік принципінің талаптарын жүзеге асырудың дидактикалық негіздері

Бастауыш мектеп оқушыларын адамгершiлiкке тәрбиелеудегi педагогикалықпсихологиялық ерекшелiктерi

Бастауыш сыныптың оқыту процесінде халықтық ойындарды қолданудың шарттары мен мүмкіндіктері

Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдалану жолдары

Бастауыш сыныпта оқытудың ақпараттық технологиясы

Бастауыш сыныпта алғаш сөз таптары жайлы түсінік берудің әдістәсілдері

Мектептегі оқытудың бағдарына сәйкес еңбекке үйрету пәнінің қызметті деңгейі анықталып отырады

Дидактикалық ойын туралы түсінік және оның атқаратын функциясы

Дүниетану сабақтарында сынып оқушыларының адамгершілік мәдениетін қалыптастыру бағытындағы озат мұғалiмдер

Оқушылардың үлгерімін тексеруде тестік форманы қолдану

Исламда бала тәрбиесінің негізгі принциптерімен әдістәсілдері

Бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық тәрбиесін қалыптастыруда көркем шығармалардың алатын орны

Шешендік өнерді үйрету әдістемесінің дидактикалық негіздері

Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, сыныптың жаңа еңбекке баулу

Отбасы мен сынып жетекшісінің балаларды тәрбиелеудегі бірлескен жұмысының теориялық негіздері

Оқытутәрбие үрдісінде оқушыларға құқытық тәрбие берудің жолдары

XVXVІІ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТӘСІЛДЕРІ

Сынып жетекшісі жұмысының мазмұны

Мектептің оқутәрбие үрдісінде халық педагогикасын пайдаланудың жолдары

Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің педагогикалық ойларының өзегі – адамның рухани – адамгершілік тәрбиесі

Сынып жетекшісінің кәсіптік бағдар жұмысын жүргізудің жолдары

жастағы балалардың таным әрекетін психологияпедагогикалық дамыту шарттарын тәжірибелікэксперименталдық

АСБейсенованың зерттеудегі еңбегінің ролі

Электродинамиканың көрнекілік тәжірибелерінің әдістемесі

Бейнелеу өнері бағдарламасы мен оқуәдістемелік құралдарына талдау жасау

Мультимедиаинновациялық технологиялар тілдерге оқытудың тиімді

Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға байланысты

сынып Ана тілі сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының гуманистік көзқарасты қалыптастыру

Мұқағали поэзиясындағы соғыс тақырыбы мен қазақ әйелінің бейнесі

Әртүрлі жас шамасындағы балалардың қарымқатынас ерекшеліктерінің педагогикалық психологиялық

Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңы

Математика сабағында жаңа технологияны пайдалана отырып оқушылардың қызығушылықтарын арттыру

Моделдеу технологияны қолдану саласы бойынша педагог мамандардың біліктілігін артыру кезеңдері

Жапсырмалау Симметриялы, асимметриялы фигураларды қағаздан жапсырмалау

Мағжан Мұмабаевтың бастауыш мектеп педагогикасын дамытуға әсері

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің методологиялық, лингвистикалық және психологиялық негіздері

Бүгінгі таңдағы ауыл мектебінің проблемалары мен шешу жолдары

Мінезқұлқында қиындығы бар оқушылардың жеке ерекшеліктері және оларға себепші болатын факторлар

«Білім туралы» жаңа Заң қазіргі білім жүйесінің дамуының кепілдігі

Психологиядағы және басқа іргелес ғылымдардағы творчество мен творчестволық қабілет ұғымының психологиялық маңызы

Педагогикалық технологиялардың түрлері, атқаратын қызметтері

Жаңа технология элементтерін оқыту үрдісінде пайдалану – мұғалімнің пәндік құзіреттілігінің басты

Орта деңгейде ағылшын тілін оқытудың осы замандық әдістемесіне сипаттама

Педагогтың кәсіби мәдениетінің құрамды бөліктері

Білімтәрбие беру мекемелерінің дамуы қоғамның тәрбие беру саласындағы мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асырудың

Саяси қуғынсүргіннің орта және жоғарғы оқу орындарын қамтуы зардаптары мен салдары

Жалпы білім беретін мектептерде оқушыларға экологиялық білім және тәрбие беру

Жоғарғы білім жүйесі (жергілікті коледждер,техникалық және бастапқы білім коледждері,техникалық және кәсіби білім беру,

Мектепке дейінге щақта ойын – баланың басты ісәрекеті

Қазіргі кезеңдегі мұғалімге қойылатын талаптар

Деңгейлік тапсырмалар негізінде оқушылардың сөйлеу қабілетін дамыту

Бастауыш сынып оқушыларына халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті

Мұғалімнің ақпараттық – коммуникациялық құзырлылығы

Бастауыш сынып оқушыларының табиғатты бақылау саласындағы педагогикалық

ӘльФараби – дүние жүзі мәдениеті мен ғылымының негізін салушы

Білім беру деңгейін көтеру үшін қабылданған мемлекеттік бағдарламалар мен шаралар

Тiл халықтың қоғамдық, әлеуметтiк өмiрiмен, саяси-экономикалық жағдайымен тығыз байланыста дамиды, кемелденедi

Мектеп жасындағылардың оқу мотивтерін зерттеу мектептегі білімнің сапалы болуы үшін, оқушылардың белсенділігін арттыру үшін,

Педагогикалық қолдау, оның мні жне ұйымдастыру жолдары

Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк – экономикалық дамуында жетекшi роль атқарады, сондай – ақ оны әрi қарай айқындай

Оқушылардың эстетикалық тәрбиесінің мәні, пәні мен мазмұны

Ұстаздың әрбір оқышуының қабелеттілігіне сенім білдіруоқыту процесінде ең бір қажетті жағдайлардың бірі болу керек Егер ондай

Оқудың педагогикалық технологияларына сипаттама

Балалар және жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары

Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы

Сабақтың негізгі элементтері, сабақ типтері

Педагогиканың әдіснамалық негіздері Оның басқа ғылымдармен байланысы және зерттеу әдістері

ХХІ ғасыр табалдырығында тұрған адамзат дамуының жаңа кезеңі – білім беру прогрестің ең маңызды факторларының бірі болып

Тәрбие процесiнiң ерекшелiктерi, диалектикасы және тәрбиешi тұлғасы

Тәрбие процесі мен тәрбие жүйесінің педагогикалық моноторингі

сәрекеттерді ұйымдастыру және қоғамдық, құқықтық тәжірибе қалыртастыру әдістері

Бастауыш сыныптың ана тілі сабағында оқушылардың адамгершілігін дамыта оқытудың ғылымитеориялық негіздері

Қазіргі замана білім жүйесінің реформалаудың негізгі бағыттары

Білім жүйесіне қызмет ету – еліміздің болашағына қызмет ету

Жас өспірім кез және оның ерекшеліктері

Жоғары оқу орындары

Жоғары мектеп дидактикасының даму процесі

Қазақстанда жоғары педагогикалық білім беру нарық жағдайында қайта құру ізденіс, тәжірибе, проблемалар


[ 0.007 ]