BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Мұнай

Профиль, құрылма, қысым градиенті, қанығу қысымы

ЭЕМ – де өтімділік қисығы есептеліп, ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық уақыты анықталды

Кенорынының орналасуы туралы мағлұмат

Шолу картасы

Үздіксіз газлифт әдісіне ауыстырылған ұңғы өнімі КҚ – І және КҚ – ІІ үшін – т/тәу кем болмауы керек, газлифт әдісіне

Тектоника

Стратиграфия

"Октябрьск мұнай" мұнайгаз өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдайкүйі

Өндіріс қоры бойынша негізгі техникалық шаралардың орындалуы

Оңтүстік – Торғай ойпаңындағы грабен – синклиналдардың қалыптасу ерекшелігі (Арнайы бөлім)

Мұнай мен газды жинау және дайындау кездегі қауіпсіздігі және зиян өндірістік факторларды

Оңтүстік, оңтүстік – шығыс Каспиймаңы ойпатында тұз карниздерінің

Тамыз айында алты РВС – резервуарынан жалпы шығынды, мұнай айдау бекетінің шығынын қысқартпай есептеу

Қабатты сұйықпен жару және тұз қышқылымен өңдеу кегізіндегі техникалық қауіпсіздік талаптары

Өнімді деңгейжиектердің мұнай беруінің проектілік коэфициентін

Өңдеуге және экспортқа кететін көмірсутек шикізатын тасымалдаудың тиімділігін арттыруға әдістемелік шаралар

Экономикалық есептеулермен ұсынылған варианттарды талдау нәтижелері

газды және газды – конденсатты ұңғыларын пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Құмкөл кен орнының объектісінен мұнай, газ және суды өндірудің өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау

қысым градиенті, профиль, гидравликалық есептер, цементтеу

Жаңа техникатехнология енгізудегі жылдық өндірістік шығындырды есептеу

Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техникаэкономикалық көрсеткіштерінің талдауы

Өндірістік стастикалық мәліметтер бойынша қаушалар өлшемдері мен моделдерін таңдап алу және олардың жұмыс

Құмкөл кен орнын объектісінің мұнай, газ және су өндірудің өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау

Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техникаэкономикалық көрсеткіштерді талдау

Көп қабаттылықтан және мұнайды сумен ығыстыру негізінде кен орнын игерудің технологиялық көрсеткіштерінің есебі

Көмірсутектер (МГО қуаттылығына байланысты) ,%

Жоғарғы парафинді және жоғарғы тұтқырлы мұнай және мұнай өнімін сутранспортымен тасымалдау

Магистралды құбырөткiзгiштерiн күрделi жөндеудi жүргiзудiң технологиялық сұлбалары

Қашаулардың диаметрі мен модельдерін таңдау және олардың жұмыс көрсеткіштерін өндірістік статикалық мәліметтер

А жанармайын төгу үшін сорап таңдау мақсатында гидравликалық есептеу

Магистральды құбыр өткізгіштің дамуындағы болашағы бар жобаны бағалауда капиталды салымдарды есептеу

Мұнайгаз белгілері мен олардың барлығы және кен орындардың ашудың болашағы

Жуу сұйықтары үшін газдың, судың, химиялық реагенттердің, ауырлатқыштың және басқа материалдар шығындарын

Орфографиялық жағынан оңтүстiк Маңғыстау ауданы теңiз жаққа, оңтүстiк батысқа қарай сәл көлбеулеген және төмпешiктi үстiрт

Өзен кенорны бойынша мұнай, су өндіретін скважиналардың жағдайы

“Өзенмұнайгаз”АҚ ж Мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша

Атмосфераны ластайтын заттардың ШРШмен жалғыз тұрақты көзден шыққан барынша жергілікті концентрацияның есептелуі

Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының жылдың мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау

с шараларды енгізуден кейінгі пайдалану шығынын есептеу және өнімнің бірлік өз құндылығын анықтау

Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынын жобалау

XVII горизонтты игерудің қазіргі жағдайы және қысқаша тарихы

Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының жылдың мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау

Газды және газдыконденсатты ұңғыларды пайлдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Ацетонхлороформ қоспасында полиэтиленгликоль тетрафинил боратты, натрий комплексінің құрылымына молекулалық

Қойма құрылуының төртінші сатысындығы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу

Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың химиялық реогенттердің ауырлатқыштың және тб материалдарын

Қабаттардың есептемелік моделдерін, олардың геологиялық физикалық сипаттамалар негіздеу игеру режимин таңдау

Технологиялық үрдістерді” атмосфераны, литосферны (топырақ, жер қойнауы) ластаушы заттар көзі ретінде талдануы

Мұнай газ өндіру саласындағы негізгі өндіріс процестері

Ғылымитехникалық әдебиеттер және патенттік зерттеулер бойынша шолу жасалды Шолу сараптау негізінде негізгі сораптың сору

ЭМТ – тормозының эксплуатациялық сенімділігінің арқасында ремонтқа жіберетін уақыттың азаюы

здестіру жұмыстарының мақсаттары мен геологиялық міндеттерді шешу , іздеу ұңғымаларын орналастыру

Батырмалы ортадан тепкіш электросораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау

Алаңның (ауданның) физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары

Қабаттың есептік моделін, өндірудің технологиялық көрсеткіштерін есептеуде қабылданған геологиялықфизикалық

Ауданның қысқаша геологиялықгеофизикалық зерттелінуі

Кеніштердің ішкі құрылымы және жыныс коллекторлардың қасиеттері

Өндірістік геологиялық материалдарды статистикалық өңдеу әдісі туралы қысқаша мағлұматтары

ШОҒЫР ПІШІНІН СХЕМАТИЗАЦИЯЛАУ

Серпімді сұйық газдың фильтрациясы арасындағы ұқсастық

Ұңғы игеру әдістерін таңдау нұсқаларының түсіндірмесі

ТАҚЫРЫП Магистралды мұнай құбырларының сорапты станцияларын автоматты басқару жүйесін құру

Құбыр өткізгішті басқа тасымалдау түрлерімен салыстыру

Кен орынның негізгі игеру көрсеткіштерінің (өнім өндіру, пайдалану

ЖОБАЛАУ ҮШIН БАСТАПҚЫ МӘЛIМЕТТЕРДI ЖИНАУ

Транспортық жұмыс және тиеутүсіру жұмысшыларының қауіпсіздігі

Ортадан тепкіш сораптың негізгі көрсеткіштерін есептеу

ҰҢҒЫНЫҢ ӨНІМІН ӨНЕРКӘСІПТІК ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖИНАУ ЖҮЙЕСІНЕ БЕРІЛЕТІН КЕҢЕС ,ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Кен орнының геологиялық зертелуінің және игерілуінің

Беріліс дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында өтетін сұйықтықтың немесе газдың көлемі Ол көлемдік және салмақтық болып

Сақиналы батареяның қосынды шығымына ұңғыма санының әсері

Ұңғыдағы құм тығынын жоюдың гидравликалық есебі

Қалыңдығы шектелген қабаттар үшін көрінерлік меншкті кедергі (МК) қисық сызықтары

Қурстық жұмыстың тақырыбы Бұрғылау қондырғысын таңдап алу

Бұрғыланғыштығы біркелкі аралықтарға бұрғы қашауының түрін таңдап алу

Төменгі газгольдерді салуға қолданылатын материалдар

ЦИСТЕРНАДАН МҰНАЙ НЕМЕСЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ЭЖЕКТОРЛЫҚ ТӨГУ ӘДІСІНІҢ ЕСЕБІ

Табиғи газдарды күкіртті қосылыстардан және көмірқышқыл газынан тазарту

Көлемдік және методикалық іздеу жұмыстарының жобалары

Геологиялық, геофизикалық зерттеу тарихы

Компанияның жүзеге асыратын жобалары

Өндіріс орындарының классификациясы

Мұнай газ конденсатты

Мұнайдың генетикалық табиғатымен танысудағы периодтар (кезеңдер)

Әр түрлі пайдалану әдістер кезіндегі, ұңғы тереңдігі

Мұнайды өңдеуден алынған өнімдердi пайдалану

Мұнайдың физикатехникалық және реологиялық қасиеттері

SU Қалқымалы қақпақпен жабдықталған тез буланғыш сұйықтарды сақтауға арналған резервуарларды пайдалану және

Мұнайдың, газдың және мұнай өнімдерінің негізгі физикалық және химиялық қасиеттері

ОПЕКтің монополияға шабуылы Мұнай өнеркәсібін мемлекет меншігіне айналдыру

Көтеріптүсіру жұмыстарын автоматтандыру АМТ имитаторы туралы мәлімет

Скважиналарды сұйықтықпен ауыстыру тәсілімен игеру

НМ типті магистральдық сораптар

Арктикадағы жұмыстарға кірісу мүмкіндігіне су тереңдігінің әсер

Газлифтілі тәсілмен игерудің принциптері

Ұңғымалардың бұрғылау материалдарының

Гамма–каротаж тау жыныстардың табиғи радиоактивтілігін зерттеуге негізделген Олар тау жыныстарына тараған радиоактивті

Су асты мұнайгаз құбырларының конструктивті ерекшелігі, оларды құру қиыншылықтары

Қабаттық мұнай көлемінің каэффицентті b, м дегаздалған мұнайдың қабаттық жағдайда қандай көлем алып жатқаның көрсетеді

Қазақстанда мұнайгаз өндіру саласында жұмыс істеп жатқан шетел компаниялары

Қазақстан Республикасының табиғи және сұйытылған газды пайдалануын талдау


[ 0.007 ]