BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
загрузка...

Тілтану

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі мекен ұғымын білдіретін тілдік бірліктерді салыстырмалы түрде зерттеу

Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және Е Исмаилов

Қуаныш және қайғы концептілерінің сөйлеу әрекетіндегі көрінісі

КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ЛЕКСИКА – ГРАММАТИКАЛЫҚ МАҒЫНАЛАРЫ

Әдеби нормаға жатпайтан сөздер мен сөз тіркестерінің көркем әдебиеттегі қолданысы

Узус пен окказионализмдер оппозитивтік (қарамақарсы тұрған) тіл

Интерлексиканың қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерінде сипатталуы

Лексикографияның қазақ тіл білімінің, лексикологияның дамуына ықпалы

Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының негізі деңгейлік тапсырмалардың принциптері, талаптары, өзіндік

Көптік мағынаның берілуінің морфологиялық әдісі

Контаминацияның асимиляция, редукция, эллипсис, және парцелляция құбылыстарынан айырмашылығы

Әр типтес тілдердегі фразеологизмдердің салыстырыла және салғастырыла зерттелу жайы

Қазіргі қазақ фалеронимдерінің қоғамдықсаяси қызметі, мемлекеттік мәртебесі

Ортағасырдағы араб лексикографиясы және Махмут

Құран Кәрімді қазақ тіліне аудару мәселелері

Лингводидактикалық тестілеудің коммуникативтік бағыты

МБалақаев сөз тіркестері, ондағы көтерген мәселелер

ММағауиннің «Аласапыран» тарихи романындағы бейвербалды амалдардың ұлттықмәдени негізі

Психофизиологиялық ерекшеліктердің ерлер мен әйелдердің сөз қолданыстарындағы

Неміс тіліндегі мекенбағытты білдіру тәсілдерін эксперимент жүйесінде қазақ аудиториясында оқыту нәтижесі

Ә Нұрпейісовтың қолданысындағы авторлық фразеологизмдер

Меңгеріле байланысқан үстеулі сөз тіркестері

Концептілердің ішкі құрылымын түзуші мазмұндық компоненттер

Ағылшын, қазақ, орыс тілдеріндегі сыпайылықтың бейвербалды қатынастар арқылы көрінісі

Толықтауыш пен пысықтауыштың ара жігін айыру туралы кейінгі көзқарастар

Фразеологизмдерді дүниедегі заттар мен құбылыстарға және адамға (оның психологиялық, физиологиялық, сезімдік қатыстары)

тілінің зерттелуі –

Неміс тіліндегі мекенбағытты білдіретін предлогтарын эксперимент жүйесінде қазақ аудиториясында тәжірибелік оқыту

Арабпарсы элементтері қазақ тілінің сөздік қоры

Медициналық басылымдардағы аударма және сөз мәдениеті

Әлеуметтік факторлардың газет құрылымына тигізетін әсері

Құрмалас сөйлемдердің жазушы стиліндегі қолданылу ерекшелігі

Қазақ терминологиясы және оның зерттелуі мен дамуы

Күрделенген сөйлеммен құрмалас сөйлемнің және күрделі синтаксистік тұтастықтың интонациялық ерекшелігі


[ 0.005 ]