BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Мұнай

"Октябрьск мұнай" мұнайгаз өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдайкүйі

SU Қалқымалы қақпақпен жабдықталған тез буланғыш сұйықтарды сақтауға арналған резервуарларды пайдалану және

XVII горизонтты игерудің қазіргі жағдайы және қысқаша тарихы

А жанармайын төгу үшін сорап таңдау мақсатында гидравликалық есептеу

Алаңның (ауданның) физикалық, географиялық, экономикалық жағдайлары

Арктикадағы жұмыстарға кірісу мүмкіндігіне су тереңдігінің әсер

Атмосфераны ластайтын заттардың ШРШмен жалғыз тұрақты көзден шыққан барынша жергілікті концентрацияның есептелуі

Ауданның қысқаша геологиялықгеофизикалық зерттелінуі

Ацетонхлороформ қоспасында полиэтиленгликоль тетрафинил боратты, натрий комплексінің құрылымына молекулалық

Батырмалы ортадан тепкіш электросораптарды пайдалану кезіндегі қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау

Беріліс дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында өтетін сұйықтықтың немесе газдың көлемі Ол көлемдік және салмақтық болып

Бұрғыланғыштығы біркелкі аралықтарға бұрғы қашауының түрін таңдап алу

Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығынын жобалау

газды және газды – конденсатты ұңғыларын пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Газды және газдыконденсатты ұңғыларды пайлдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Газлифтілі тәсілмен игерудің принциптері

Гамма–каротаж тау жыныстардың табиғи радиоактивтілігін зерттеуге негізделген Олар тау жыныстарына тараған радиоактивті

Геологиялық, геофизикалық зерттеу тарихы

Жаңа техникатехнология енгізудегі жылдық өндірістік шығындырды есептеу

ЖОБАЛАУ ҮШIН БАСТАПҚЫ МӘЛIМЕТТЕРДI ЖИНАУ

Жоғарғы парафинді және жоғарғы тұтқырлы мұнай және мұнай өнімін сутранспортымен тасымалдау

Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың химиялық реогенттердің ауырлатқыштың және тб материалдарын

Жуу сұйықтары үшін газдың, судың, химиялық реагенттердің, ауырлатқыштың және басқа материалдар шығындарын

здестіру жұмыстарының мақсаттары мен геологиялық міндеттерді шешу , іздеу ұңғымаларын орналастыру

Кен орнының геологиялық зертелуінің және игерілуінің

Кен орынның негізгі игеру көрсеткіштерінің (өнім өндіру, пайдалану

Кеніштердің ішкі құрылымы және жыныс коллекторлардың қасиеттері

Кенорынының орналасуы туралы мағлұмат

Компанияның жүзеге асыратын жобалары

Көлемдік және методикалық іздеу жұмыстарының жобалары

Көмірсутектер (МГО қуаттылығына байланысты) ,%

Көп қабаттылықтан және мұнайды сумен ығыстыру негізінде кен орнын игерудің технологиялық көрсеткіштерінің есебі

Көтеріптүсіру жұмыстарын автоматтандыру АМТ имитаторы туралы мәлімет

Магистралды құбырөткiзгiштерiн күрделi жөндеудi жүргiзудiң технологиялық сұлбалары

Магистральды құбыр өткізгіштің дамуындағы болашағы бар жобаны бағалауда капиталды салымдарды есептеу

Мұнай газ конденсатты

Мұнай газ өндіру саласындағы негізгі өндіріс процестері

Мұнай мен газды жинау және дайындау кездегі қауіпсіздігі және зиян өндірістік факторларды

Мұнайгаз белгілері мен олардың барлығы және кен орындардың ашудың болашағы

Мұнайды өңдеуден алынған өнімдердi пайдалану

Мұнайдың генетикалық табиғатымен танысудағы периодтар (кезеңдер)

Мұнайдың физикатехникалық және реологиялық қасиеттері

Мұнайдың, газдың және мұнай өнімдерінің негізгі физикалық және химиялық қасиеттері

НМ типті магистральдық сораптар

ОПЕКтің монополияға шабуылы Мұнай өнеркәсібін мемлекет меншігіне айналдыру

Ортадан тепкіш сораптың негізгі көрсеткіштерін есептеу

Орфографиялық жағынан оңтүстiк Маңғыстау ауданы теңiз жаққа, оңтүстiк батысқа қарай сәл көлбеулеген және төмпешiктi үстiрт

Оңтүстік – Торғай ойпаңындағы грабен – синклиналдардың қалыптасу ерекшелігі (Арнайы бөлім)

Оңтүстік, оңтүстік – шығыс Каспиймаңы ойпатында тұз карниздерінің

Профиль, құрылма, қысым градиенті, қанығу қысымы

с шараларды енгізуден кейінгі пайдалану шығынын есептеу және өнімнің бірлік өз құндылығын анықтау

Сақиналы батареяның қосынды шығымына ұңғыма санының әсері

Серпімді сұйық газдың фильтрациясы арасындағы ұқсастық

Скважиналарды сұйықтықпен ауыстыру тәсілімен игеру

Стратиграфия

Су асты мұнайгаз құбырларының конструктивті ерекшелігі, оларды құру қиыншылықтары

Табиғи газдарды күкіртті қосылыстардан және көмірқышқыл газынан тазарту

Тамыз айында алты РВС – резервуарынан жалпы шығынды, мұнай айдау бекетінің шығынын қысқартпай есептеу

ТАҚЫРЫП Магистралды мұнай құбырларының сорапты станцияларын автоматты басқару жүйесін құру

Тектоника

Технологиялық үрдістерді” атмосфераны, литосферны (топырақ, жер қойнауы) ластаушы заттар көзі ретінде талдануы

Транспортық жұмыс және тиеутүсіру жұмысшыларының қауіпсіздігі

Төменгі газгольдерді салуға қолданылатын материалдар

ЦИСТЕРНАДАН МҰНАЙ НЕМЕСЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ЭЖЕКТОРЛЫҚ ТӨГУ ӘДІСІНІҢ ЕСЕБІ

Шолу картасы

ШОҒЫР ПІШІНІН СХЕМАТИЗАЦИЯЛАУ

ЭЕМ – де өтімділік қисығы есептеліп, ұңғы өтімділігінің бір циклде бұрғылау құбырларын көтеруінің машиналық уақыты анықталды

Экономикалық есептеулермен ұсынылған варианттарды талдау нәтижелері

ЭМТ – тормозының эксплуатациялық сенімділігінің арқасында ремонтқа жіберетін уақыттың азаюы

Ғылымитехникалық әдебиеттер және патенттік зерттеулер бойынша шолу жасалды Шолу сараптау негізінде негізгі сораптың сору

Қабаттардың есептемелік моделдерін, олардың геологиялық физикалық сипаттамалар негіздеу игеру режимин таңдау

Қабатты сұйықпен жару және тұз қышқылымен өңдеу кегізіндегі техникалық қауіпсіздік талаптары

Қабаттық мұнай көлемінің каэффицентті b, м дегаздалған мұнайдың қабаттық жағдайда қандай көлем алып жатқаның көрсетеді

Қабаттың есептік моделін, өндірудің технологиялық көрсеткіштерін есептеуде қабылданған геологиялықфизикалық

Қазақстан Республикасының табиғи және сұйытылған газды пайдалануын талдау

Қазақстанда мұнайгаз өндіру саласында жұмыс істеп жатқан шетел компаниялары

Қалыңдығы шектелген қабаттар үшін көрінерлік меншкті кедергі (МК) қисық сызықтары

Қашаулардың диаметрі мен модельдерін таңдау және олардың жұмыс көрсеткіштерін өндірістік статикалық мәліметтер

Қойма құрылуының төртінші сатысындығы процесінің пайда болу параметрлерін есептеу

Қурстық жұмыстың тақырыбы Бұрғылау қондырғысын таңдап алу

қысым градиенті, профиль, гидравликалық есептер, цементтеу

Құбыр өткізгішті басқа тасымалдау түрлерімен салыстыру

Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техникаэкономикалық көрсеткіштерінің талдауы

Құмкөл кен орнын игерудің негізгі техникаэкономикалық көрсеткіштерді талдау

Құмкөл кен орнын объектісінің мұнай, газ және су өндірудің өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау

Құмкөл кен орнының объектісінен мұнай, газ және суды өндірудің өзгеруінің динамикасына және су айдауға талдау

Үздіксіз газлифт әдісіне ауыстырылған ұңғы өнімі КҚ – І және КҚ – ІІ үшін – т/тәу кем болмауы керек, газлифт әдісіне

Ұңғы игеру әдістерін таңдау нұсқаларының түсіндірмесі

Ұңғыдағы құм тығынын жоюдың гидравликалық есебі

Ұңғымалардың бұрғылау материалдарының

ҰҢҒЫНЫҢ ӨНІМІН ӨНЕРКӘСІПТІК ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖИНАУ ЖҮЙЕСІНЕ БЕРІЛЕТІН КЕҢЕС ,ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Әр түрлі пайдалану әдістер кезіндегі, ұңғы тереңдігі

Өзен кенорны бойынша мұнай, су өндіретін скважиналардың жағдайы

Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының жылдың мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау

Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының жылдың мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау

Өнімді деңгейжиектердің мұнай беруінің проектілік коэфициентін

Өндіріс орындарының классификациясы

Өндіріс қоры бойынша негізгі техникалық шаралардың орындалуы

Өндірістік стастикалық мәліметтер бойынша қаушалар өлшемдері мен моделдерін таңдап алу және олардың жұмыс

Өндірістік геологиялық материалдарды статистикалық өңдеу әдісі туралы қысқаша мағлұматтары

Өңдеуге және экспортқа кететін көмірсутек шикізатын тасымалдаудың тиімділігін арттыруға әдістемелік шаралар

“Өзенмұнайгаз”АҚ ж Мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0063 | Memory 0.68MB |