BESTReferat.KZ Қазақша рефераттар Қазақша курстық жұмыстар Қазақша дипломдық жұмыстар
Пойск  
загрузка...

Тілтану

Интерлексиканың қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерінде сипатталуы

Неміс тіліндегі мекенбағытты білдіретін предлогтарын эксперимент жүйесінде қазақ аудиториясында тәжірибелік оқыту

Неміс тіліндегі мекенбағытты білдіру тәсілдерін эксперимент жүйесінде қазақ аудиториясында оқыту нәтижесі

Ә Нұрпейісовтың қолданысындағы авторлық фразеологизмдер

Арабпарсы элементтері қазақ тілінің сөздік қоры

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі мекен ұғымын білдіретін тілдік бірліктерді салыстырмалы түрде зерттеу

Ағылшын, қазақ, орыс тілдеріндегі сыпайылықтың бейвербалды қатынастар арқылы көрінісі

Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының негізі деңгейлік тапсырмалардың принциптері, талаптары, өзіндік

Контаминацияның асимиляция, редукция, эллипсис, және парцелляция құбылыстарынан айырмашылығы

Концептілердің ішкі құрылымын түзуші мазмұндық компоненттер

Күрделенген сөйлеммен құрмалас сөйлемнің және күрделі синтаксистік тұтастықтың интонациялық ерекшелігі

КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ЛЕКСИКА – ГРАММАТИКАЛЫҚ МАҒЫНАЛАРЫ

Көптік мағынаның берілуінің морфологиялық әдісі

Лексикографияның қазақ тіл білімінің, лексикологияның дамуына ықпалы

Лингводидактикалық тестілеудің коммуникативтік бағыты

МБалақаев сөз тіркестері, ондағы көтерген мәселелер

Медициналық басылымдардағы аударма және сөз мәдениеті

Меңгеріле байланысқан үстеулі сөз тіркестері

ММағауиннің «Аласапыран» тарихи романындағы бейвербалды амалдардың ұлттықмәдени негізі

Ортағасырдағы араб лексикографиясы және Махмут

Психофизиологиялық ерекшеліктердің ерлер мен әйелдердің сөз қолданыстарындағы

тілінің зерттелуі –

Толықтауыш пен пысықтауыштың ара жігін айыру туралы кейінгі көзқарастар

Узус пен окказионализмдер оппозитивтік (қарамақарсы тұрған) тіл

Фразеологизмдерді дүниедегі заттар мен құбылыстарға және адамға (оның психологиялық, физиологиялық, сезімдік қатыстары)

Қазіргі қазақ фалеронимдерінің қоғамдықсаяси қызметі, мемлекеттік мәртебесі

Қазақ терминологиясы және оның зерттелуі мен дамуы

Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және Е Исмаилов

Қуаныш және қайғы концептілерінің сөйлеу әрекетіндегі көрінісі

Құран Кәрімді қазақ тіліне аудару мәселелері

Құрмалас сөйлемдердің жазушы стиліндегі қолданылу ерекшелігі

Әдеби нормаға жатпайтан сөздер мен сөз тіркестерінің көркем әдебиеттегі қолданысы

Әлеуметтік факторлардың газет құрылымына тигізетін әсері

Әр типтес тілдердегі фразеологизмдердің салыстырыла және салғастырыла зерттелу жайы©2008-2017
Создание сайта - студия Riskk | Time 0.0060 | Memory 0.65MB |